Menu Zamknij

Polityka Prywatności

W skrócie

Dane Klienta

Państwa dane nie będą u nas przechowywane online oraz udostępniane osobom trzecim. Będą one siłą rzeczy na fakturach, które wystawimy Państwu za szkolenia. Służyć mogą także do kontaktu z Państwem oraz wysyłki towarów jeśli zajdzie taka potrzeba.

Pełna klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 zwanym dalej jako RODO informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego oraz osób działających w imieniu Kupującego lub z jego upoważnienia (w tym osób kontaktowych ATOMIS Marcin Machciński z siedzibą w Raciążu przy ul. Ogrodowa 5, 09-140 Raciąż, pod numerem, NIP: PL5671523041, REGON: 140526535, („Administrator”);
 2. Dane kontaktowe Administratora danych: ATOMIS Marcin Machciński, ul. Ogrodowa 5, 09-140 Raciąż telefon firmowy: +48 505 624 873, adres e-mail: atomispl@gmail.com
 3. Inspektora Ochrony Danych nie wyznaczono.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Kupującego oraz osób działających w imieniu Kupującego, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, której stronami są Kupujący i Administrator („Umowa”) – t.j. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 5. Administrator przetwarza dane osobowe osób działających z upoważnienia Kupującego (w tym dane osób kontaktowych), ponieważ są one niezbędne do wykonania Umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – t.j. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu) takim jak: podmioty świadczące usługi kadrowo-księgowe, lub usługi wsparcia informatycznego, a także dostawcom usług informatycznych
 7. Administrator jest również uprawniony do udostępnienia danych osobowych podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji Umowy, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla jej realizacji (w szczególności firmie kurierskiej)
 8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Państwa zgody
 9. Administrator jest również uprawniony do udostępnienia danych innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz archiwizowane zgodne z regulacjami obowiązującymi w ATOMIS Marcin Machciński
 11. W przypadku osób działających z upoważnienia Kupującego źródłem danych tych osób jest Kupujący lub bezpośrednio osoba działająca z upoważnienia Kupującego;
 12. W przypadku osób działających z upoważnienia Kupującego, Administrator zbiera wyłącznie dane podane mu przez Kupującego lub bezpośrednio przez osoby działające z upoważnienia Kupującego (dane identyfikacyjne takie jak: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail);
 13. W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
  • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
  • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
  • prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany,
  • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),
  • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie – w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 14. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, osoba, której dane dotyczą, może skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres ATOMIS Marcin Machciński, ul. Ogrodowa 5, 09-140 Raciąż telefon firmowy: +48 505 624 873, adres e-mail: atomispl@gmail.com
 15. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.