Menu Zamknij

Regulamin

 

§ 1 Zasady ogólne:

1. ATOMIS Marcin Machciński, ul. Ogrodowa 5, 09 -140 Raciąż, woj. Mazowieckie, NIP.: PL5671523041 – zwana dalej Organizatorem, prowadzi szkolenia otwarte oraz zamknięte (na zlecenia indywidualne). 

2. Osoba chcąca wziąć udział w szkoleniach Organizatora jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień. 

3. Szkolenia odbywają się zgodnie z kalendarzem zamieszczonym na stronie http://atomis.pl, w centrum szkoleniowym, sali konferencyjnej lub innym wskazanym miejscu.

4. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską.

5. Mając na względzie zapewnienie wysokiej jakości prowadzonych szkoleń Organizator zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego standardu szkoleniowego poprzez: udostepnienie sal szkoleniowych wyposażonych w klimatyzację, projektor multimedialny oraz flipchart.

§ 2 Zasady uczestnictwa

1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub dokonanie zgłoszenia online u Organizatora zgodnie z informacją zawartą w ofercie szkolenia.

2. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z deklaracją udziału w szkoleniu i staje się wiążącą umową.

3. Zapisy na szkolenia przyjmowane są za pośrednictwem: 

– formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: http://atomis.pl

– zakupu w sklepie internetowym: http://sklep.atomis.com.pl 

– poczty elektronicznej na adres: atomispl@gmail.com, szkolenia.atomis@gmail.com 

– bezpośrednio u koordynatora szkoleń

4. Osoba, która zgłosiła się na szkolenia za pomocą jednej z wymienionych powyżej metod zgłoszenia, zwana jest dalej Uczestnikiem.

5. W każdym momencie osoba, która zgłosiła się na szkolenia może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia, informując o tym uprzednio Organizatora. Zmiana uczestnika szkolenia przez Zgłaszającego jest nieodpłatna.

6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

7. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni roboczych   organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 30% wpłaconej kwoty. 

8. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w dniu szkolenia Uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.

9. Wysokość potrącenia związana jest z przygotowaniem  szkolenia.

10. Liczba miejsc dla uczestników jest ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc Organizator proponuje inny termin szkolenia lub tworzy listę rezerwowych uczestników.

11. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Atomis zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.

§ 3 Szkolenia

1. Aktualny kalendarz szkoleń wraz z cenami jest umieszczony na stronie http://atomis.pl 

2. Wszystkie ceny są cenami netto, do których doliczany jest 23% VAT. W przypadku firm zwolnionych z VAT niezbędne jest wypełnienie oświadczenia.

3. Firma Atomis Marcin Machciński  wystawia fakturę VAT na zakupione szkolenie. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

4. Ceny szkoleń obejmują: przeprowadzenie szkolenia przez trenera, komplet materiałów szkoleniowych, dokument potwierdzający udział w szkoleniu, posiłki (serwis kawowy, obiad). Nie obejmują kosztów zakwaterowania oraz dojazdu. 

5. Szkolenia zamknięte są przygotowywane na indywidualne zlecenie. Program, harmonogram, miejsce i cena szkoleń ustalane są indywidualnie. 

6. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom szkoleń chronione są prawem autorskim. Kopiowanie, nagrywanie i rozpowszechnianie jest zabronione. 

7. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad ustalonych przez trenera na początku szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika ze szkolenia w przypadku rażącego naruszenia ogólnie przyjętych norm zachowania.

8. Uczestnik po zakończeniu szkolenia może być proszony o wypełnienie anonimowej ankiety satysfakcji oceniającej organizację, merytorykę oraz sposób przekazania wiedzy przez prowadzących. 

§ 4 Płatności

1. Uczestnik ma możliwość wyboru formy płatności:

• Płatność online: za pośrednictwem serwisów: Serwisu PayU – w chwili składania Zamówienia poprzez zakup na stronie Organizatora 

• Wpłatą na rachunek bankowy Organizatora

2. Przelew z odroczonym terminem płatności – jest to forma płatności przyznawana po indywidualnych ustaleniach z klientem biznesowym. Termin płatności zależy głównie od wielkości i regularności zakupów u Organizatora.

3. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Organizatora, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko Uczestnika, dane firmy oraz numer Zamówienia. Należność należy wpłacić na rachunek bankowy Organizatora:

PKO BP – rachunek w PLN

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

PL 27 1020 1592 0000 2602 0175 8002

PKO BP – rachunek w EURO

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

PL 53 1020 1592 0000 2002 0242 9553

PKO BP – rachunek w USD

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

PL95 1020 1592 0000 2902 0276 1260

Płatności można dokonywać również na konto PayPal :

PayPal@atomis.pl

 

4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty najpóźniej  7 dni przed realizacją szkolenia. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia przedpłat lub zaliczek za poszczególne szkolenia.

§ 5 Zmiany terminu i programu szkoleń

1. W przypadku, gdy trener, z przyczyn losowych, nie będzie mógł przeprowadzić szkolenia w podanym wcześniej terminie lub jeśli grupa będzie zbyt mała organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. Uczestnicy szkolenia niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

3. W przypadku zmiany agendy lub dnia startu szkolenia lub jego miasta, Uczestnik może bezkosztowo przenieść się na inny termin danego szkolenia dysponujący wolnymi miejscami bądź może uzyskać zwrot wpłaconej zaliczki w formie vouchera, ważnego rok i umożliwiającego płatność za dowolne szkolenie do kwoty na jaką wystawiony został voucher, czyli kwoty równej wpłaconej zaliczce. W przypadku zmiany ceny szkolenia, Organizator może wezwać Uczestnika do dopłaty różnicy, a jeśli ten nie wyrazi na to zgody, Organizator bez zbędnej zwłoki, zwróci Uczestnikowi wpłaconą zaliczkę na szkolenie w całości. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, bez wyznaczenia jego kolejnej daty w przyszłości, Organizator bez zbędnej zwłoki zwróci wpłaconą kwotę w całości.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie szkolenia oraz do zmiany trenera.

§ 6 Reklamacje

1. Uczestnik szkolenia ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia realizacji szkolenia niezgodnie z ofertą. 

2. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej, przesłane na adres mailowy: atomispl@gmail.com lub szkolenia.atomis@gmail.com, w terminie do 14 dni od daty zakończenia szkolenia. 

3. Reklamacja musi zawierać następujące dane kontaktowe: nazwa firmy (nr klienta lub NIP), imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu, nazwę i datę szkolenia, szczegółowy opis reklamacji i uzasadnienie. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie, a powiadomienie o rozpatrzeniu reklamacji nastąpi drogą mailową w terminie do 30 dni od daty otrzymania.

5. W przypadku uznania reklamacji, klientowi przysługuje prawo do zwrotu gotówki lub bezpłatnego udziału w innym szkoleniu, pod warunkiem, że jest ono w takiej samej cenie jak reklamowane szkolenie. 

6. Reklamacje niespełniające wyżej wymienionych warunków nie będą rozpatrywane. 

7. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora. 

8. Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób, wobec których Organizator ma roszczenia finansowe.

§ 7 Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników szkolenia jest ATOMIS Marcin Machciński z siedzibą w Raciążu przy ul. Ogrodowa 5, 09-140 Raciąż, pod numerem, NIP: PL5671523041, REGON: 140526535, (zwany “Organizatorem”); tel.: +48 505 624 873, adres e-mail: atomispl@gmail.com

2. Organizator przetwarza dane osobowe uczestnika oraz osób działających w jego  imieniu, ponieważ są one niezbędne do celów organizacji i przeprowadzenia szkolenia, w tym do kontaktu Organizatora z Uczestnikami, oraz w celu wydania potwierdzenia/certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu, a także na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w szkoleniu. 

3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom Organizatora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu) takim jak: podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego, a także dostawcom usług informatycznych.

4. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Państwa zgody.

5. Administrator jest również uprawniony do udostępnienia danych innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz archiwizowane zgodne z regulacjami obowiązującymi w ATOMIS Marcin Machciński.

7. W przypadku osób działających z upoważnienia Uczestnika, źródłem danych tych osób jest Uczestnik/Kupujący szkolenie lub bezpośrednio osoba działająca z upoważnienia (dane identyfikacyjne takie jak: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail);

8. W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

a. dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

b. prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,

c. prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,

d. prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,

e. prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany,

f. prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),

g. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie – w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

9. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, osoba, której dane dotyczą, może skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres ATOMIS Marcin Machciński, ul. Ogrodowej 5, 09-140 Raciąż telefon firmowy: +48 505 624 873, adres e-mail: atomispl@gmail.com 

10. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, osoba, której dane dotyczą, może skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres ATOMIS Marcin Machciński, ul. Ogrodowej 5, 09-140 Raciąż telefon firmowy: +48 505 624 873, adres e-mail: atomispl@gmail.com

11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

12. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu oraz (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w szkoleniu oraz (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu na stronie internetowej www.atomis.pl

2. Wszelkie spory powinny być w pierwszej kolejności załatwiane polubownie.

3. W razie powstania wątpliwości dotyczących postanowień Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania rozstrzygającej interpretacji tych postanowień.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.10.2020 r.